Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens

Zwemschool De Blauwe Watervogel respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Doeleinden van de gegevensverwerking
Zwemschool De Blauwe Watervogel gebruikit de de door u verstrekte persoonsgegevens om met u contact te onderhouden. Wanneer u uw kind aanmeldt,  kunnen de gegevens gebruikt worden om u een email te sturen, maar ook om u op de hoogte te houden van activiteiten en om u te informeren over de vorderingen van uw kind. Die gegevens hebt u ingevuld op het aanmeldingsformulier. Uw gegevens leggen wij vast in ons digitale klantensysteem om hetgeen hiervoor staat beschreven te kunnen uitvoeren. Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.

Uw akkoord
Door het inzenden van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gegevensverwerking'. Bescherming persoonsgegevensOm uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik hanteert Zwemschool De Blauwe Watervogel passende beveiligingsprocedures.De gegevens zijn alleen toegankelijk voor het zwembadpersoneel die voor het uitvoeren van zijn/haar taak deze gegevens nodig hebben. De gegevens zijn ook alleen maar toegankelijk na het inloggen met een daarvoor aan het personeel verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Zwemschool De Blauwe Watervogel bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. Na beƫindiging van de overeenkomst bewaart zwemschool De Blauwe Watervogel uw persoonsgegevens gedurende een periode van 1 jaar.

Opslag van uw gegevens
Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantbeheersysteem. 

Inzage en correctie persoonsgegevens
U hebt het recht zwemschool De Blauwe Watervogel te vragen welke persoonsgegevens zij van u heeft opgeslagen en gebruikt. U kunt uw verzoek digitaal indien: info@deblauwewatervogel.nl. Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.Heeft u vragen of een klacht?Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of  over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@deblauwewatervogel.nl.